Menu

ATE­LIER LINGVIS­TIC

• Oferim cur­suri de limbi straine pe lim­baje spe­cial­izate in urma­toarele domenii :

1. Juridic

2. Busi­ness

3. Tehnic

4. Med­ical

5. Finante si Banci

6. Mar­ket­ing si Publicitate

7. Asig­u­rari

8. Resurse umane

curs engleza pentru companii-global lingua

STRUC­TURA DE CURS :

1. Durata fiecarui pro­gram este de 30 ore .

2. Numarul maxim de par­tic­i­panti este de 10 persoane .

3. Frecventa se sta­bileste de comun acord cu beneficiarul.

INCLUS :

1. Supor­tul de curs si tes­tul de plasare

2. 2 eval­u­ari de pro­gres ( la mijlocul si la finalul trainingului)

3. Follow-​up timp de 30 zile lucra­toare de la finalul pro­gra­mu­lui de studiu.

4. Cer­inta min­ima : par­tic­i­pan­tii tre­buie sa fie cel putin la nivelul upper-​intermediate ( nivelul B2 in Cadrul Euro­pean de Refer­inta pen­tru Limbi Straine).